Т.К.Кичко. ІУДАЇЗМ І СІОНІЗМ

Іудаїзм як релігійне віровчення завжди служив інтересам екс¬плуататорських класів. У наш час його найреакційніші постулати взяли на озброєння сіоністи — єврейські буржуазні націоналісти. Іудаїзм і сіонізм стали ідеологічною основою мілітаристського напівтеократичного режиму в Ізраїлі І його агресивних дій, спрямова¬них проти арабських народів на Близькому Сході. У брошурі показуються ідейні джерела і реакційна суть сучас¬ного іудаїзму й сіонізму, викривається антинародна політика єврей¬ських буржуазних націоналістів у країнах капіталу як вірних слуг і зброєносців імперіалізму в боротьбі проти соціалізму і національ¬но-визвольного руху в усьому світі. Розрахована на широке коло читачів. Сучасний стан історичного розвитку суспільства характеризується загостренням боротьби між двома ідеологіями — буржуазною і комуністичною. Під прапо¬ром антикомунізму об'єдналися всі сили реакції — від американських імперіалістів і західнонімецьких реван¬шистів до різного роду буржуазних націоналістів і реак¬ційних клерикалів. Одним з найактивніших загонів антикомунізму є єв¬рейський буржуазний націоналізм — сіонізм. Він часто прикриває свою ворожу ідеологію різними постулатами з іудейського віровчення, яке, як І інші релігії, служило і служить експлуататорським класам. Прикриваючись вченням іудаїзму, пропагуючи ство¬рення єдиної надкласової єврейської держави, лідери сі¬онізму намагаються довести, що євреї всіх країн станов¬лять наче б «єдину єврейську націю», пропагують класо¬ве співробітництво і відвертають увагу трудящих євреїв від сумісної з народами тих країн, де вони живуть, кла¬сової боротьби проти своїх і чужих гнобителів, від бо¬ротьби за демократичні свободи і мир. Наклепницькими вигадками про переслідування євре¬їв та іудейської релігії в Радянському Союзі та інших соціалістичних країнах сіоністи разом з ідеологами ім¬періалізму намагаються затьмарити свідомість трудящих євреїв, паралізувати їх волю в боротьбі за соціалізм і комунізм, ведуть пропаганду, спрямовану на підрив єд¬ності народів соціалістичних країн. У боротьбі проти ідей комунізму сіоністи взяли на своє озброєння не тільки ідеологію єврейського буржу¬азного націоналізму, а й космополітизм та навіть анти¬семітизм, маскуючи все це віровченням іудаїзму. Не останню роль в імперіалістичних і расистських планах сіоністів відіграють реакційні догмати іудейсько¬го віровчення про «богообраність» єврейського народу, його зверхність над іншими народами світу, про «землю обітовану», наступний прихід міфічного месії та інші. Дана брошура має на меті допомогти читачеві, який цікавиться походженням іудейської релігії, розібратися в питаннях ідеології і моралі іудаїзму та його перепле¬тення з сіонізмом — політикою реакційної єврейської буржуазії.

Т.К.Кичко. ІУДАЇЗМ І СІОНІЗМ