Izvestiya ck kpss 1989 10

Izvestiya ck kpss 1989 10