Izvestiya ck kpss 1990 07

Izvestiya ck kpss 1990 07