test obrashenie vvodnie slova8

test obrashenie vvodnie slova8