557 Obrabotka informatsii i matematicheskoe modelirovanie 2014

557 Obrabotka informatsii i matematicheskoe modelirovanie 2014