Pohlyobkin. Slovar mezhdunarodnoy simvoliki i emblematiki

Pohlyobkin. Slovar mezhdunarodnoy simvoliki i emblematiki