4 kl test #6 ploshcha 1v

4 kl test #6 ploshcha 1v