4 kl test #6 ploshcha 2v

4 kl test #6 ploshcha  2v