педагогіка пригноблених

Книжка, що за тридцять чотири роки після першого вихо¬ду у світ витримала численні перевидання різними мовами у багатьох країнах світу, вперше потрапляє до українського чи¬тача. Нова філософія освіти, яка сприяє визволенню людини від фізичного, ідеологічного, психологічного чи культурного гноблення, — ось у кількох словах суть цієї праці Пауло Фрейре, одного з найвидатніших педагогів XX сторіччя. Лю¬дина досягає вільного особистого розвитку лише в резуль¬таті рівноправного діалогу, в якому вона має право й мож¬ливість «мовити своє слово» про навколишній світ і перетво¬рювати цей світ завдяки критичному сприйняттю дійсності. Науковці й практики освіти, політики й громадські діячі, філософи, студенти, учні та їхні батьки — таким є далеко не повний перелік потенційних читачів «Педагогіки пригнобле¬них», оскільки авторові вдалося поєднати глибокі філософ¬ські розмірковування стосовно сутності гноблення людини людиною із практичними порадами педагогам, як організу¬вати навчальний процес за новою освітньою парадигмою, революційний запал з ретельно виваженим гуманізмом і зовнішню простоту викладу з глибоким науковим аналізом суспільних і політичних явищ.

педагогіка пригноблених