orenburgskaya gub krasilnikov 1880.1

orenburgskaya gub krasilnikov 1880.1