Zaycev V.V. - Suda-gazovozy' - 1990(304s) [ISBN 5-7355-0192-5]

Zaycev V.V. - Suda-gazovozy' - 1990(304s) [ISBN 5-7355-0192-5]