017846 9BD58 devyatkov v v sistemy iskusstvennogo intellekta ucheb posobi

017846 9BD58 devyatkov v v sistemy iskusstvennogo intellekta ucheb posobi