Росiяни, руськi чи московити?

З'ясувати деталi етнонацiонального становлення українцiв та росiян, якi так несподiвано потрактував офiцiйний представник росiйської держави, "Експрес" попросив iсторика, кандидата полiтичних наук Олександра Палiя, автора книжок "Ключ до iсторiї України" й "Iсторiя України. Посiбник для студентiв та викладачiв середньої школи". -- Чи пiдтверджується iсторичними фактами те, що назва "Русь" була перейнята мiсцевими слов'янами у IХ столiттi вiд прибулих сюди варязьких князiв з дружинами? -- "Норманська" теорiя була популярною в часи СРСР, бо полегшувала утвердження теорiї про спiльне походження українцiв, росiян i бiлорусiв вiд єдиного нiбито народу Київської Русi. Її прихильники апелювали до одного уривка Новгородського лiтописного зводу, де сказано, що "I од тих Варягiв, приходькiв, назвалася Русь, и од них зветься Руська земля; i новгородськi люди до цього дня вiд роду варязького". Однак у бiльш ранньому Початковому Київському зводi кiнця ХI столiття, з якого переписували всi раннi повiдомлення Новгородських лiтописiв, такого уривка немає. Нинi науковцi доходять висновку, що цей епiзод записано у пiзнiшi часи з полiтичних мiркувань. I це зрозумiло, бо щодо населення українських земель ми бачимо назву "Русь" у близьких варiацiях в IV, VI, VII столiттях, коли норманiв не тiльки тут не було, а взагалi нiде. Вони виходять на iсторичну арену щойно наприкiнцi VIII столiття, коли 787 року вiдбувся перший iсторично зафiксований напад скандинавiв -- на Англiю. Оскiльки всi слов'янськi племена на територiї сучасної України, зокрема i захiдної, входили до Великої Скiфiї, потiм антського союзу племен, тобто були дуже спорiдненi, то ця самоназва поступово поширилася на всю цю територiю. Спочатку вона стосувалася територiй сучасної Київської, Житомирської, Чернiгiвської, частини Черкаської, частини Сумської, частини Полтавської й Вiнницької областей. З кiнця ХII столiття, особливо в часи засновника Галицько-Волинської держави князя Романа Ростиславича, Руссю вже починають називати i захiдноукраїнськi землi. Натомiсть Москва аж до XV столiття навiть i не задумувалася над тим, щоб називатися Руссю. -- Внесiмо остаточну яснiсть у термiнологiю. Звiдки тодi походять етнонiми "русин", "русь"? -- Сучасна українська iсторiографiя має загалом консенсус щодо сарматського походження назви "русин". Слово "Русь", "Рось", "русини" -- це трансформацiя самоназви групи сарматських племен "роксолани". У творi готського iсторика Йордана (VI столiття), який описував подiї IV столiття, йдеться вже про народ "россомони", який жив у Середнiй Надднiпрянщинi. З часом цi сарматськi племена асимiлювалися серед мiсцевих слов'янських, дали їм шаровари та чимало й нинi притаманних українцям обрядiв, а заодно i самоназву. Назва "Русь" з'являється щодо територiї Середньої Надднiпрянщини в серединi VI столiття, у творi сирiйського автора Псевдо-Захарiя Ритора. Псевдо-Захарiй говорить про народ "рос", що жив на пiвнiчний захiд вiд Приазов'я, тобто на Середньому Днiпрi. У "Житiї Стефана Сурозького" -- творi невiдомого автора Х столiття -- у зв'язку з подiями кiнця VIII столiття згадується руський князь Бравлин i його похiд на Сурож (Судак) та все узбережжя вiд Херсонеса до Керчi. Знову-таки iм'я князя явно не варязьке, а похiд належить до часу, коли варягiв у регiонi не було. Середньоазiйський вчений аль-Хорезмi у своєму географiчному творi "Книга картини Землi", написанiй мiж 836 -- 847 роками, згадує рiку Друс (Данапрос-Днiпро), яка тече з Руської гори, вочевидь, з Київських гiр. -- Коли i чому ця самоназва прийшла до сучасних росiян? -- Iдея визрiла у XV столiттi -- тiльки тодi, коли в них виникли амбiцiї "Третього Риму", захоплення колишньої Київської держави. У той час у деяких офiцiйних документах Московiї з'являється назва "Росiя". Як бачимо, навiть не "Русь". Росiя -- це грецька назва Русi. Отже, назву для держави взяли навiть не зi своєї мови, а з грецької. Попри це, аж до XVIII столiття самi пiдданцi держави масово називали себе московитами, i, щоби позбутися "проблеми", наприкiнцi того столiття iмператриця Катерина II мусила видати спецiальний указ iз забороною називати себе московитами пiд загрозою кари. Офiцiйно ж назвою держави ранiше зробив це слово Петро I: у 1713-му прийняв його як назву царства, а в 1721-му -- як назву iмперiї.

Росiяни, руськi чи московити?