Экономическая эффективность внешних инвестиций (Ekon. Effektivnostvn vneshn. investichii v progrechii Azerbaydjanskoy Ekonomiki v obraze Grajdanskoy Aviachii)

Aвтор: Emin BABAYEV Примечание:на азербайджанском языке iyun 2003, Nachionalnaya Akademiya Aviachii, kafedra "Ekonomika i Menedjment" 368a, R.M.Alekperov ,"4"

Экономическая эффективность внешних инвестиций (Ekon. Effektivnostvn vneshn. investichii v progrechii Azerbaydjanskoy Ekonomiki v obraze Grajdanskoy Aviachii)