СУ ”Св. Кл. Охридски”, ФМИ Катедра “Компютърна информатика

СУ ”Св. Кл. Охридски”, ФМИ Катедра “Компютърна информатика