2008. Фотоотчет - Государственный заказ Санкт

2008. Фотоотчет - Государственный заказ Санкт