2009. Фотоотчет - Государственный заказ Санкт

2009. Фотоотчет - Государственный заказ Санкт