УКРАДЕНЕ ІМ’Я: чому русини стали українцями

У роботі розглядається функціонування українського та російського етнонімів у їх історичній взаємодії, простежуються передумови і наслідки утворення етноніма “Україна” — імені нації, що визначає її ідентичність. Автор також висвітлює питання вживання в українській мові етноніма “єврей”. In this work Ukrainian and Russian ethnonyms are examined in their historical interaction, the premises and consequences of creation of the ethnonym “Ukraine”, the name of nation are also traced and that all defines its indetity. The author enligh tens the question of using the ethnonym “Jew” in the Ukrainian too.

УКРАДЕНЕ ІМ’Я: чому русини стали українцями