kovalent nepolar him svyaz

kovalent nepolar him svyaz