Mobile phone service diagrams

Philips GENIE, Motorola CD920, Siemens 2588, Nokia 6150, Nokia 3210, Nokia 6110 ,Ericsson 388(398) ,Motorola STAR TAC ,Nokia 8810

Mobile phone service diagrams