4kl slovnyk+ kalihrafiya D-O

4kl slovnyk+ kalihrafiya  D-O