4kl slovnyk+ kalihrafiya P-T

4kl slovnyk+ kalihrafiya  P-T